Sbor Českobratrské církve evangelické v Daňkovicích má své kořeny v toleranční době 18. století. Hned po vyhlášení tolerančního patentu se většina obyvatel z Krásného, Daňkovic, Spělkova a Borovnice přihlásila k protestantům a byli zapsáni do jimramovského sboru helvétského vyznání, který byl založen r. 1782.

V roce 1784 si daňkovičtí postavili dřevěnou modlitebnu a brzy ji přestavěli na kamenný kostel, který je až do dnes jednou

kostel1z mála krásných zachovalých památek toleranční doby. Kvůli snadnějšímu docházení do mateřského sboru přestoupila daňkovická filiálka v r. 1830 ke sboru ve Sněžném, kam byla později připojena i Borovnice. Prvním společným vikářem byl v roce 1887 zvolen Vlastimil Juren z Přibyslavi, který bydlel v Daňkovicích. V roce 1904 se daňkovická filiálka osamostatnila od Sněžného a Borovnice se snažila udržet vlastního faráře. Pro nedostatek finančních prostředků se v následujícím roce 1905 opět připojuje k již samostatnému daňkovickému sboru. Ke zdejšímu sboru patřily také obce Krásné a Spělkov a sbor měl tehdy 800 členů.

Prvním farářem nově ustaveného sboru byl zvolen v r. 1905 Jindřich Švanda. Za jeho působení byla v roce 1908 postavena nová fara. Po smrti faráře Švandy v r. 1909 zde působila řada farářů a střídavě byl sbor uprázdněn a to až do roku 1933, kdy začal ve sboru působit vikář Václav Kejř (pozdější synodní senior), díky jeho energii se mu podařilo podchytit ostatní členy sboru k větší sborové aktivitě. Dále založil nedělní školu pro děti a sdružení mládeže. Po jeho odchodu do Nového Města na Moravě zde v letech 1939-43 působil farář Miloš Krybus a od r. 1944 do r. 1959 farář Jana Amos Verner. Patnáct let jeho působení zahrnovalo konec války i období kolektivizace zemědělství. V životě sboru však bylo obdobím nejaktivnější sborové činnosti.

varhany1Po odchodu faráře Vernera nastoupil v roce 1960 farář Jan Žilka. Působil v období uvolnění a zmírnění tlaku na křesťanské rodiny. Bohužel však počet členů sboru postupně klesal.

V letech 1968 až 1981 zde působil farář Jan Šimek. Za jeho působení byla postavena garáž na farské zahradě. V roce 1973 došlo k požáru fary. Shořela střecha, naštěstí se však podařilo ji velice rychle opravit. Bratr Šimek byl posledním farářem sboru, který bydlel s rodinou na faře. Po jeho odchodu zůstala fara definitivně neobydlena a navíc byl sbor na dlouhých devět let uprázdněn. Toto složité období se podařilo překlenout díky nezdolné vůli a obětavosti zdejších bratří a sester, dále díky obětavé práci kurátora sboru bratra Tesárka, který často vedl bohoslužby a zastupoval sbor navenek. Velice přínosná byla činnost administrátora sboru bratra faráře Pfanna ze Sněžného. Pomohli i další faráři ze seniorátu, kteří v Daňkovicích a v Borovnici vykonávali bohoslužby. Krátce zde také působili jako administrátoři sestra farářka Lavická z Telecího a bratr farář Jan Plecháček z Veselí.

V roce 1990 se stala kazatelkou sboru sestra Lýdie Mamulová. Bydlela s rodinou ve Sněžném, protože byla manželkou sněženského faráře Jana Mamuly. Po dlouhém období uprázdnění staršovstvo s vděčností přijalo toto řešení, byť s vědomím, že fara zůstane opět opuštěná. Naštěstí se však v tomto období podařilo oživit život sboru a to prostřednictvím pravidelných bohoslužeb, biblických hodin pro děti, mládež i dospělé. Konaly se opět konfirmace. Díky práci a nadšení členů sboru byla provedena i řada investičních akcí jako oprava omítky fary, generální oprava kostela včetně elektroinstalace a montáž elektrického topení.

Od roku 2000 do roku 2010 byl sbor bez svého faráře a byl administrován farářem  Michalem Voglem ze Sněžného. Kromě bohoslužeb v Daňkovicích i Borovnici vedl i náboženství pro děti, konaly se konfirmace, biblické hodiny a další aktivity – převážně společně se sněženským sborem. Fara je v tomto období využívána i k ubytování rekreantů, pravidelně sem přijíždějí rodiny s dětmi i skupiny mládeže. V roce 2005 se podařilo uskutečnit napojení fary na nový obecní vodovod. V dalších letech následovaly investice do nových podlah a rozvodů vody a odpadů v budově. Fara byla osazena novými okny.  V Borovnici byla nově pokryta věž kostela a opraveny korytiny.

V září 2010 sbor s radostí přijal za svou farářku sestru Deboru Rumlovou, manželku Ondřeje Rumla, faráře v Rovečném. Za jejího působení dochází k výraznému oživení sboru. Daří se organizovat mimobohoslužebné aktivity, jako Noc kostelů, dále koncerty, besedy s hosty, tvořivé dílny, atd. Z pravidelných setkání se uskutečňuje náboženství dětí, setkání maminek s malými dětmi, občas se schází zejména starší členové sboru na biblických hodinách. V roce 2012 byli konfirmováni tři členové sboru. Jsme rádi, že, že se daří získávat nové členy, převážně se jedná o celé rodiny. Proběhlo několik křtů, nejen dětí, ale i dospělých. Členové sboru velmi oceňují i pastorační návštěvy v rodinách. Máme radost z toho, že náš sbor je živý.

Církev má i dnešnímu člověku co nabídnout a je maximální snahou staršovstva udržet sbor v aktivitě a učinit jej otevřeným potřebám dnešních lidí, kteří:

  • hledají společenství věřícíchkostel2
  • hledají cestu k hlubšímu pochopení života
  • chtějí objevit smysl svého křtu
  • chtějí vést svoje děti také duchovně
  • hledají zázemí

 

Bohoslužby se konají v Daňkovicích pravidelně v 9.30 hodin, v Borovnici v 11.00 hodin. Bohoslužby jsou veřejné a otevřené všem. Přijďte se k nám podívat.

Staršovstvo sboru

Kontakt:

telefony: 724 974 129 (administrátorka sboru Markéta Slámová), 739 244 815 (kurátor Miroslav Zelený)

e-mail: dankovice@evangnet.cz

www.dankovice.evangnet.cz